voor bestellingen van €1000 en meer - 10% kortingscode: myspring24

Algemene Voorwaarden en Condities

Garantie

1 JAAR BEPERKTE fabrieksgarantie. Alle producten van My-Furniture.com worden geleverd met één jaar fabrieksgarantie die constructive- en fabricage fouten dekt gedurende 12 maanden vanaf de datum van aankoop. Deze garantie geldt alleen voor het product en sluit glasbreuk uit.

U wordt verzocht het aankoopbewijs te bewaren als bevestiging van de geldigheid van de garantie. Om een claim in te dienen, stuurt u een e-mail naar klantenservice_NL@my-furniture.com met uw bestelnummer, een beschrijving van het probleem en met het bijvoegen van foto’s/videos waarop het probleem duidelijk zichtbaar is.

My-Furniture garantie is niet van toepassing indien het product is veranderd, aangepast of gerepareerd door de koper of een derde partij. De garantiebepalingen zijn niet van toepassing op schade of gebreken veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, gebrek aan onderhoud, verkeerde of onvoldoende reiniging, gebruikelijke/overmatige slijtage, of verkeerd gebruik.

De garantie geldt alleen voor de eerste koper. De garantie is niet overdraagbaar en geldt niet voor doorverkochte artikelen. Voorwaarde voor de waarborg van de garantie is dat het product op normale wijze, in een huiselijke omgeving, werd gebruikt waarvoor het bestemd is.

De garantie dekt geen transportschade (deze moet apart worden gemeld binnen 24 uur na levering).

Als de fabricagefout na de eerste 6 maanden niet duidelijk is, kan van de koper worden verlangd dat deze op eigen kosten een onafhankelijke controle laat uitvoeren om te bewijzen dat de fout aanwezig was op het tijdstip van aankoop.

Indien er een terugbetaling wordt toegekend onder de voorwaarden van de 12 maanden garantie, behouden wij ons het recht voor om na een gebruiksperiode van 6 maanden een redelijk bedrag van de terugbetaling in mindering te brengen, overeenstemmend met de periode waarin u het product gebruikt heeft, voordat u het probleem meldde.

Alle defecte producten die onder de garantie van my-furniture vallen, moeten ter controle worden retour gezonden naar My-furniture garantieclaims, 1 Mark Street, Nottingham, NG10 5AD. Groot Brittanië.

Wanneer de garantieservice is afgerond, een fabrieksfout is geconstateerd en is hersteld, zal het product op kosten van My-furniture aan de koper worden teruggezonden. Indien er geen fabricagefout wordt vastgesteld, is de koper aansprakelijk voor de kosten van het ophalen en terugsturen.

My-furniture kan niet aansprakelijk worden gesteld door de koper of elk ander persoon voor enige incidentele, bijzondere, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit schending van deze garantie of enige impliciete garantie, (inclusief maar niet beperkt tot enige impliciete garantie met betrekking tot verkoopbaarheid).

Elk onderdeel dat onder deze beperkte garantie wordt gerepareerd of vervangen, valt uitsluitend onder de beperkte garantie voor de resterende duur van de oorspronkelijke garantieperiode.

My- furniture is niet aansprakelijk voor eventuele uitgebreide of aanvullende garanties die via een derde partij worden aangeboden.

My-furniture is in geen geval verantwoordelijk voor indirecte of directe gevolgschade of incidentele schade, zoals gebruiksverlies, ongemak, verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen. In geen geval zal de verantwoordelijkheid van

My-furniture de aankoopprijs van het product of de vervanging ervan overschrijden.

Algemene Voorwaarden en Condities

Wanneer u via onze website aankopen doet, gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

Definities

1."Koper" is de persoon die koopt of akkoord gaat met de aankoop van goederen van de website van WWW.MY-FURNITURE.COM LTD

2."Verkoper" is WWW.MY-FURNITURE.COM LTD

3. "Goederen" zijn alle producten die in de bestelling en in de bevestigingsmail van de bestelling worden vermeld.

4. "Consument" heeft hier de betekenis die zoals vermeld in paragraaf 12 van de Wet op onvoorziene contractvoorwaarden 1977 van het parlement van Groot Brittanie.

5. "Speciale artikelen" zijn alle artikelen die de verkoper in voorraad heeft.

6. "Op maat gemaakt" zijn producten die speciaal zijn ontworpen, gemaakt of aangepast op verzoek van de koper.

7."Levering" betekent levering van de goederen aan het in de bestelling vermelde verzendadres.

8. "Bevestiging" betekent de schriftelijke mededeling van de verkoper waarin hij de bestelling van de koper bevestigt en accepteert.

Contractvoorwaarden

1. Door een bestelling bij de verkoper te plaatsen, gaat de koper akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden en condities.

2. Elke bestelling, niet alleen beperkt tot het online aankoopproces, eenmaal aanvaard en bevestigd per e-mail (of na levering van de goederen) is bindend in overeenstemming met deze voorwaarden

3.Het is de plicht van de koper om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens en informatie van de bestelling correct zijn. Eventuele kosten voor het corrigeren van dergelijke fouten komen voor rekening van de koper.

4. De verkoper heeft het recht, om welke reden dan ook, geen bestelling van de koper te accepteren en daarmee de bindende overeekomst te beëindigen. De koper wordt zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Eventuele betalingen door de koper zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de bestelling worden terugbetaald.

5. Eventuele typefouten, schrijffouten of nalatigheden in verkoopsliteratuur, prijslijsten, aanbiedingen, bestelbevestigingen, facturen of andere documenten en door de verkoper verstrekte informatie worden gecorrigeerd zonder dat de verkoper aansprakelijk wordt gesteld.

Verkoopvoorwaarden

1. De verkoper zal de koper op de hoogte brengen van de ontvangst van de bestelling. Deze is pas bindend nadat de koper een bevestiging van de bestelling van de verkoper heeft ontvangen.

2. Dit document bevat specifieke informatie over de bestelling, inclusief de productomschrijving en de leveringskosten.

3. Alle foto's of gedrukt materiaal zijn uitsluitend bedoeld als richtlijn. Een afbeelding kan bepaalde artikelen bevatten die geen deel uitmaken van het produkt, die niet in de produktomschrijving zijn opgenomen en die geen deel uitmaken van de bestelling (bijvoorbeeld nachtkastjes, lampen of beddegoed).

4. De correcte beschrijving van de artikelen staat vermeld in de bevestigings mail en het is de verantwoordelijkheid van de koper om te controleren of de artikelen hetzelfde zijn als de koper heeft besteld.

5. Afbeeldingen en maataanduidingen: Verschillen van geleverde artikelen en de artikelen aangeboden op onze website kunnen niet worden vermeden, ondanks alle zorgvuldigheid. Natuurlijke of technische omstandigheden kunnen hierbij een rol spelen. Dergelijke verschillen kunnen niet als defect worden beschouwd indien de afwijkingen redelijk voor u zijn en met inachtneming van onze belangen.

- Hoewel wij altijd streven een natuurgetrouwe weergave van de kleuren te kunnen geven, kunnen kleurverschillen ontstaan door de eigenschappen of instellingen van uw monitor of beeldscherm, of tijdens de fotoreportage. Afwijkingen in structuur en kleur in vergelijking met de op onze website gepresenteerde artikelen zijn geen afwijking voor zover dit de gebruikte materialen betreft (hout, fineer, natuursteen, leer, textiel) en zijn gebruikelijk.

- Afmetingen zoals gewicht, lengte en volume zijn richtlijnen. Afwijkingen kunnen optreden voor zover deze gebruikelijk zijn.

6. De goederen worden verzonden zodra deze beschikbaar zijn. De bestelling kan in delen worden verzonden afhankelijk van de beschikbare voorraad.

7. My-furniture is niet in staat voorraad te reserveren of op te slaan tenzij dit afzonderlijk is overeengekomen en opslagkosten zijn voldaan. In geval van opslag van goederen zullen de kosten 5% van het totale orderbedrag per maand bedragen. Bij annulering van een gereserveerde bestelling, zal een eventuele terugbetaling worden verrekend met de kosten die de verkoper hiervoor heeft gemaakt. Opgeslagen goederen kunnen na 30 dagen niet meer worden geannuleerd.

8. Op maat gemaakte artikelen kunnen niet retour worden gezonden indien u van gedachten verandert. We raden u aan stofstalen te bestellen ter betaling van € 15. Bij aankoop van een artikel wordt dit bedrag van het aankoopbedrag afgetrokken.

Beperkingen van aansprakelijkheid

1. De volledige aansprakelijkheid van WWW.MY-FURNITURE.COM LTD met betrekking tot de uitvoering van het contract is beperkt tot de waarde van de verkochte goederen.

2. WWW.MY-FURNITURE.COM Ltd is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade, gemaakte kosten of uitgaven of enige schadevergoeding voor gevolgschade die voortvloeit uit de uitvoering of niet-uitvoering van het contract.

3. Niets in deze voorwaarden sluit aansprakelijkheid uit of beperkt aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid, opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die anders niet beperkt of uitgesloten zou kunnen worden onder de toepasselijke wetgeving.

4. Geen van de partijen is aansprakelijk voor vertragingen of niet-nakoming van de verplichtingen indien de vertraging of niet-nakoming te wijten is aan gebeurtenissen of omstandigheden die buiten haar macht liggen.

5. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan de Engelse wet.

6. Elke bestelling die door de Koper is geplaatst en door WWW.MY-FURNITURE.COM Ltd is geaccepteerd, is onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen, tenzij anders schriftelijk dooe de managing director van WWW.MY-FURNITURE.COM Ltd is gespecificeerd.

7. Een bevestiging van uw bestelling wordt automatisch per e-mail verzonden en tenzij u binnen 24 uur na deze bevestiging geen mededelingen hebt ontvangen, wordt de bestelling geacht te zijn geaccepteerd door WWW.MY-FURNITURE.COM Ltd

8. WWW.MY-FURNITURE.COM Ltd behoudt zich het recht om elke bestelling te annuleren ten gevolge van een fout op hun website en zal in deze omstandigheden de koper volledig terugbetalen.

Prijzen en Betalingen

1. Met uitzondering van de hieronder onderstaande redenen zijn alle vermelde prijzen van de producten de prijs die werd geadverteerd op het ogenblik dat de bestelling werd geplaatst, in euro’s en inclusief de in het Verenigd Koninkrijk wettelijk voorgeschreven BTW. In geval van een prijsstijging voor de verkoper door arbeidskosten, grondstoffen, bedrijfskosten of eventuele verhoging van de belastingen of verplichtingen of schommelingen van de wisselkoers, kan de verkoper de schriftelijke prijzen, die volgens koopovereenkomst worden betaald, verhogen. Als deze wijziging na de aankoop aan de koper wordt medegedeeld, heeft de koper het recht de bestelling te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen. Het annuleringsverzoek moet binnen 14 dagen na de bestelling schriftelijk worden ingediend.

2.De betaling dient te geschieden op de dag van de bestelling.

3. In het geval dat de betaling niet is ontvangen en de bestelling is bevestigd, wordt een dagelijkse rente van 2% boven het basistarief van HSBC in rekening gebracht op alle achterstallige facturen.

4. Er zal geen levering plaatsvinden totdat de betaling is voldaan.

5. MY-Furniture biedt de volgende betaalmethoden: Creditcard, PayPal, en bankoverschrijving. MY-Furniture behoudt zich het recht voor om afzonderlijke betaalmethoden uit te sluiten en te verwijzen naar de andere betaalmethoden.

6. Wij accepteren diverse creditcard’s, b.v. Visa en Mastercard. MY-Furniture brengt het factuurbedrag onmiddellijk na ontvangst van de bestelling in rekening van uw creditcard.

7. Levering vindt pas plaats nadat betaling heeft plaatsgevonden.

8. Brexit update: WWW.MY-FURNITURE.COM Ltd zal volledig zorgdragen voor alle douanerechten, kosten en heffingen die nodig zijn voor de import van uw bestelling in Nederland of België. Er worden geen extra kosten van onze klanten gevraagd.

Leveringen en levertijden

1. Voor elk product wijzen wij u op de leveringscondities en de levertijd op de desbetreffende produktpagina.

2. Levering zal alleen plaatsvinden op het door u opgegeven adres bij het plaatsen van de bestelling.

3. Levering wordt gedaan door de verkoper of een door de verkoper aangewezen vertegenwoordiger.

4. De verkoper en zijn vertegenwoordigers zullen alles in het werk stellen om op de afgesproken datum te leveren. Als dit niet mogelijk is, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.

5. Zodra de datum en tijd zijn overeengekomen en de koper niet aanwezig is, heeft de verkoper het recht om extra kosten van € 35 in rekening te brengen voor een nieuwe leverdatum.

6. Levertijden en kosten zijn slechts geschatte richtlijnen en worden vóór elke verzending bevestigd. Voor sommige leveringen die op afgelegen locaties moeten worden geleverd, kunnen er logistieke vertragingen zijn

7. Wij leveren door heel Nederland en België tegen de standaard bezorgkosten. De verkoper behoudt zich echter het recht om een toeslag in rekening te brengen voor bepaalde bestemmingen.

8. De verkoper en zijn vertegenwoordigers zijn niet in staat om goederen op te slaan. De levering moet plaatsvinden binnen 5 dagen na aankomst van de goederen in het plaatselijke magazijn van de vervoerder. In geval van vertraging behoudt de verkoper zich het recht om extra opslagkosten in rekening te brengen.

9. Indien de verkoper om welke reden dan ook niet binnen 60 dagen levert, behoudt de koper zich het recht voor het contract zonder boete te annuleren.

10. Sommige van onze artikelen vereisen montage (meestal eenvoudig) en het is de verantwoordelijkheid van de koper om de gekochte goederen in elkaar te zetten.

11. Officieel wordt alleen aan de voordeur geleverd. De artikelen kunnen naar de kamer van uw keuze worden gebracht, maar alleen als de chauffeur dat wenst en als de toegang vrij is. Om redenen van veiligheid en hygiëne mogen de bezorgers hun schoenen niet uittrekken. Zorg ervoor dat u de vloer en/of de oppervlakken beschermt.

12. Voor alle leveringen moet worden ondertekend. Zodra de goederen volledig zijn betaald, worden ze eigendom van de koper.

13. WWW.MY-FURNITURE.COM Ltd draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen die doorverzonden zijn van het adres waar onze aangewezen vervoerder naar verzend.

14. In geval van te veel betaling door de klant zal WWW.MY-FURNITURE.COM Ltd alleen het te veel betaalde bedrag terugbetalen en kan My-Furniture niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele bankrente of gemaakte kosten.

15. PayPal bestellingen kunnen alleen worden afgeleverd op het PayPal garantie adres.

Annulering en Retourzendingen

1.De koper heeft wettelijk recht van gedachten te veranderen en de overeenkomst te ontbinden, vanaf het moment van betaling binnen 14 dagen na levering van uw producten. De annuleringsstermijn vervalt 14 dagen vanaf de dag waarop de koper, of een derde partij dan de vervoerder en door u aangegeven, fysiek bezit heeft van de producten. Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (WWW.MY-FURNITURE.COM Ltd 1 Mark Street, Sandiacre Nottingham NG10 5AD, E-mail: (klantenservice_nl.@my-furniture.com) schriftelijk op de hoogte stellen van uw beslissing om uw contract met ons te annuleren, door een duidelijke verklaring af te leggen. Zodra de goederen in uw bezit zijn, is het uw verantwoordelijkheid dat de producten niet beschadigen.

U kunt het formulier op de onderstaande link gebruiken:
https://www.my-furniture.com/nl/return-form

Om de vervaldatum niet te missen, moet u ons vóór het verstrijken van de annuleringstermijn schriftelijk in kennis stellen van de uitoefening van uw recht op opzegging.

2. Indien de koper besluit het contract te annuleren, betalen wij het uitgegeven bedrag terug, verminderd met de kosten voor het terugzenden van de goederen van het oorspronkelijke leveringsadres naar ons magazijn. De artikelen moeten ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten. Indien de goederen niet in hun juiste verpakking worden mee gegevenop het moment van afhalen, dan worden ze niet mee genomen en behoudt de Verkoper zich het recht voor een extra vergoeding aan te rekenen om de kosten van de tweede afhaalpoging te dekken. Deze kosten zullen in mindering worden gebracht op het terug te betalen bedrag.

3. Vanwege de intieme aard van bedden, matrassen, kussens, spreien, dekbedden, beddengoed, enz., is het herroepingsrecht zoals vastgelegd in de Consumer Contracts Regulations 2013 niet van toepassing op deze artikelen als de verpakking ervan is geopend, Mocht de koper een matras willen uitproberen, dan raadt de verkoper de koper ten zeerste aan om de plastic verpakking intact te laten.

4. Wanneer de koper bij levering het ontvangstbewijs voor de goederen ondertekent, wordt de koper eigenaar van de goederen en is hij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de goederen totdat deze worden retour gezonden naar www.my-furniture.com Limited, of door een www.my-furniture.com Limited aangestelde vervoerder.

5. Retourneren van een 'Niet zoals besteld' product. De koper dient de verkoper binnen 14 dagen na de leveringsdatum te informeren dat de koper een onjuiste bestelling heeft ontvangen. Aangezien de koper in het bezit is van de goederen ligt alle verantwoordelijkheid voor eventuele schade bij de koper. Afhaling van de goederen zal zo snel mogelijk worden geregeld. De Koper ontvangt een volledige terugbetaling inclusief leveringskosten binnen 30 dagen zo mogelijk nog eerder.

6. Als de levering van de goederen aan de deur mislukt omdat de goederen niet door deuren, trappen of gangen kunnen of omdat de klant van gedachten verandert, kunnen er bezorgkosten in mindering worden gebracht op de terugbetaling. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de maten op te nemen en ervoor te zorgen dat de goederen door deuren, trappen of gangen passen voordat het bezorgpersoneel arriveert.

7. Indien de klant een afspraak heeft gemaakt met de koerier voor levering of afhaling en niemand van de koper is aanwezig om de levering in ontvangst te nemen/af te halen op het afgesproken tijdstip, dan wordt een bedrag in mindering gebracht op de terugbetaling.

8. Als de bestelling wordt geannuleerd na verzending wordt een vergoeding van 10% in rekening gebracht om kosten voor de verkoper en kosten voor heropslag te dekken.

Gevolgen van annulering

1.Als u uw contract met ons annuleert, zullen wij u alle ontvangen betalingen terug betalen. Wij zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan: (a) 14 dagen nadat wij de geleverde zaken van u retour hebben ontvangen, of (b) (indien eerst) 14 dagen na de dag waarop u ons bewijs heeft geleverd dat u de zaken aan ons heeft geretourneerd, of (c) indien geen levering van de zaken heeft plaatsgevonden, 14 dagen na de dag waarop wij in kennis zijn gesteld van uw besluit dit contract te annuleren. U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen.

2. De kosten van de retourzending hangt af van het specifieke item dat u terugstuurt. De goederen moeten ongebruikt, inde originele verpakking en in de originele staat worden verpakt. De kosten zullen van de restitutiewaarde worden afgetrokken. Wij kunnen een deel van de vergoeding aftrekken als er waardeverlies is opgelopen aan de geleverde producten, indien het verlies het gevolg is van onnodig handelen door u. U bent alleen aansprakelijk voor eventuele verminderde waarde van de producten die voortvloeien uit oneerlijke en / of onredelijke slijtage van het product, behalve wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen. Wij kunnen een eventuele vergoeding aftrekken van eventuele terugbetalingen (waar u van ons recht op hebt) voor dergelijke waardevermindering van producten die wij leveren.

3. Wij doen de terugbetaling op de zelfde manier als u heeft gebruikt voor de betalingstransactie tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen.

4. Wij behouden ons het recht voor geen terugbetaling te doen totdat wij de producten hebben terug ontvangen of totdat u ons bewijs levert dat u de artikelen heeft teruggezonden.

5. Mogelijkheid om de geretourneerde artikelen op te halen: Wij bieden u de mogelijkheid om de goederen voor u op te halen, op uw eigen kosten. Stuur een e-mail naar klantenservice_NL@my-furniture.com om een afhaaldatum met u af te spreken

6. Op het moment dat de klant bij aflevering tekent voor de goederen, wordt hij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de goederen totdat deze weer in het bezit komen van My-Furniture.com of een door My-Furniture aangewezen koerier.

6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten voor de levering van goederen die niet zijn geprefabriceerd en waarvoor een persoonlijke selectie of bepaling door de consument van doorslaggevend belang is. Vanwege de intieme aard van bedden, matrassen, kussens, matrasbeschermers, dekbedden, linnen enz. zijn deze artikelen vrijgesteld van de wettelijke "14-daagse bedenkperiode" in het kader van de afstandsverkoopreglementen nadat ze niet afgesloten zijn. Mocht de koper een matras willen testen, adviseert de verkoper de koper de plastic verpakking op zijn plaats te houden.

7. Speciale bestellingen kunnen binnen 3 werkdagen na bestelling en alleen schriftelijk (e-mail geaccepteerd) geannuleerd worden.

8. Retour zenden van een 'Niet in overeenstemming met de bestelling' product. De koper dient de verkoper binnen 14 dagen na de leveringsdatum op de hoogte te stellen dat de koper een onjuiste bestelling heeft ontvangen. Aangezien de koper in het bezit is van de goederen, zal alle aansprakelijkheid voor eventuele schade bij de koper liggen. Het ophalen van de artikelen wordt zo snel mogelijk geregeld. De koper krijgt een volledige terugbetaling inclusief de bezorgkosten binnen 30 dagen, zo niet eerder.

9.Mochten de goederen op de verzameldatum niet op behoorlijke wijze zijn verpakt dan worden ze niet meegenomen en heeft de verkoper het recht om € 60 kosten in rekening te brengen voor de tweede afhaal poging om de kosten te dekken. De kosten worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

Algemeen

1. Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn voor enige vertraging of niet nakoming van enige van zijn verplichtingen, indien de vertraging of onmogelijkheid het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden buiten diens redelijke controle, met inbegrip van, zonder beperking, staking en uitsluiting van welke aard dan ook, ongeval, oorlog, pandemie, brand, vermindering of afwezigheid van elektrische stroom in de faciliteiten van de Verkoper of diens leveranciers, fabrieks- of machinestoring, gebrek aan of onbeschikbaarheid van grondstoffen uit een natuurlijke voorzieningsbron, regulering of verbod van export en/of import (met inbegrip van het onvermogen van leveranciers van de Verkoper om de nodige vergunningen en licenties of andere exportvergunningen te verkrijgen), en de getroffen partij zal recht hebben op een redelijke verlenging van haar verplichtingen.

2. Vooruit gezet dat indien een van de bovengenoemde gebeurtenissen langer dan 30 dagen duurt, is de koper gerechtigd het koopcontract te beëindigen. Dit moet schriftelijk worden gedaan.

3. Elke kennisgeving of mededeling die door een partij vereist of toegestaan is, onder de hierboven vermelde voorwaarden, moet schriftelijk worden gedaan en aan de verkoper of koper worden geadresseerd.

4. Een fout of vertraging door de verkoper in het afdwingen van enige bepaling van het contract zal niet worden opgevat als een afstand van een van haar rechten van het contract.

5. Bij het kopen van een houten of metalen bedframe is de verkoper niet verantwoordelijk voor het vervangen van beschadigde onderdelen als het bedframe onjuist is gemonteerd of onjuist gebruikt. Elk metalen of houten bedframe dat op laminaat of houten vloeren wordt gebruikt, moet anti-slipkussens onder de middelste poten hebben en zij moeten rechtop staan anders kan het bed instorten. Bovendien mag het bed, nadat het in elkaar is gezet, niet worden versleept met het matras erop gemonteerd, aangezien dit een te grote druk op de centrale steun zou veroorzaken, waardoor het bed zou kunnen instorten.

Privacy Beleid

Wij verbinden ons ertoe uw privacy te allen tijde te beschermen en te respecteren. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en delen waarmee u en/of de personen/items die met u in verband worden gebracht, kunnen worden geïdentificeerd. Lees de desbetreffende rubriek "Privacybeleid" op onze website. Wij zullen alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de gegevens van de bestelling en betaling van de koper veilig te stellen, maar tenzij de verkoper nalatig is, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot informatie die door de Koper is verstrekt.

www.My-Furniture.com LTD is geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienr. 6962562
Geregistreerd bedrijf: www.My-Furniture.com Limited, Unit 1 Mark Street Sandiacre, Nottinghamshire NG10 5AD.

Voor uw bescherming, om er zeker van te zijn dat uw creditcard niet frauduleus wordt gebruikt, zullen wij uw naam, adres en andere persoonlijke informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, valideren aan de hand van geschikte databases van derden.

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt u ermee in dat dergelijke controles worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van deze controles kan de door u verstrekte persoonlijke informatie worden doorgegeven aan een geregistreerd kredietinformatiebureau dat deze informatie kan bewaren. U kunt er zeker van zijn dat dit alleen wordt gedaan om uw identiteit te bevestigen. Er wordt geen kredietcontrole uitgevoerd en uw kredietwaardigheid wordt hierdoor niet beïnvloed.

Alle door u verstrekte informatie zal veilig worden behandeld en strikt in overeenstemming met de Data Protection Act 1998.

Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden. De betaling dient te geschieden aan Klarna:

- Betaal Later 30

- Betaal in 3 termijnen

Meer informatie en de gebruikersvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarnas privacyverklaring.

Onze site gebruikt cookies om de functionaliteit te verbeteren, te adverteren en u de beste shopping ervaring te bieden. Door verder te surfen op onze site stemt u in met het gebruik van cookies. Om meer te weten te komen over ons cookiebeleid en hoe u ze kunt uitschakelen klik here.