10% på köp över 10 000 Kr med koden: 15JULY14SE

Regler & Villkor

1 ÅRS GÄLLANDE tillverkningsgaranti

Alla My-Furniture.com/se varor kommer med ett års tillverkargaranti som täcker defekter i konstruktion och utförande i 12 månader från inköpsdatum. Denna garanti är begränsad till varan endast och utesluter krossat glas.

Spar orderbekräftelsen som bekräftelse på garantin. För att göra en reklamation vänligen maila kundservice_SE@my-furniture.com med ditt ordernummer, bilder och beskrivning av felet.

My-furniture’s garanti gäller inte om varan har blivit föremål för någon ändring, modifiering eller reparation utförd av köparen eller en tredje part. Garantibestämmelserna gäller inte för skador eller defekter som orsakats av felaktig användning, missbruk, försummelse, bristande underhåll, felaktig rengöring, onormalt/normalt slitage eller felaktig hantering.

Garantin sträcker sig endast till den ursprungliga köparen. Observera att garantier inte kan överföras och inte sträcker sig till återsålda varor. För att garantin ska gälla måste varan ha använts för det avsedda ändamålet genom normal användning, i en hemmiljö.

Garantin inkluderar inga fraktskador (detta måste rapporteras separat vid leverans).

Efter de första 6 månaderna, om tillverkningsfelet inte är uppenbart, kan köparen bli skyldig att utföra en oberoende inspektion på deras bekostnad för att bevisa att felet fanns vid köptillfället.

Om en återbetalning ges enligt villkoren för 12 månaders garanti, efter 6 månaders användning, förbehåller vi oss rätten att dra av från återbetalningen ett rimligt belopp i linje med hur mycket du har haft användning av varan, innan du rapporterar felet.

Alla defekta varor som omfattas av My-furniture’s garanti måste returneras till furniture för garantianspråk, till 1 Mark Street, Nottingham, NG10 5AD, UK, för inspektion.

När garantiservicen/kontrollen är avslutad och ett tillverkningsfel har identifierats och reparerats kommer varan att returneras till köparen på My-furniture’s kostnad. Om inget fel upptäcks är köparen ansvarig för kostnaderna för hämtning och returfrakt.

My-furniture ska inte hållas ansvarigt gentemot köparen eller någon annan person för några oförutsedda, speciella eller följdskador som uppstår till följd av brott mot denna garanti eller någon underförstådd garanti (inklusive men inte begränsat till någon underförstådd garanti för säljbarhet).

Alla varor som repareras eller byts ut under denna begränsade garanti kommer endast att täckas av den begränsade garantin under återstoden av den ursprungliga garantiperioden.

My-furniture ska inte hållas ansvarigt under någon förlängning eller ytterligare garantier som erbjuds av en tredje part.

My-furniture ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för följdskador eller oförutsedda skador, såsom förlust av användning, besvär, förlust eller skada på personlig egendom, vare sig den är indirekt eller direkt. Under inga omständigheter ska My-furnitures ansvar överstiga inköpspriset för varan eller dess ersättning.

Genom att handla på den här hemsidan samtycker du till att vara bunden av följande villkor. Dessa villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

Definitioner

1. ”Köpare” betyder den person som köper eller går med på att köpa varor på denna webbplats från www.My-Furniture.com Limited.

2. ”Säljare” avser www.My-Furniture.com Limited.

3. ”Varor” är alla produkter som anges på ordern och orderbekräftelsens e-post.

4. ”Konsument” har den betydelsen som anges i avsnitt 12 i Oskäliga Avtalsvillkor Act 1977 av Storbritanniens parlament.

5. ”Specialvaror” avser alla Varor som inte hålls i lager av Säljaren.

6. ”Skräddarsydd” betyder föremål som har tillverkats eller ändrats specifikt enligt Köparens särskilda val.

7. ”Leverans” avser leveransen av Varorna till den leveransadress som anges på beställningen.

8. ”Bekräftelse” betyder meddelande utav Säljaren som erkänner och accepterar Köparens beställning.

Kontraktsvillkor

1. Genom att göra en beställning till Säljaren så samtycker Köparen till de villkor som anges nedan.

2. Varje beställning, inte begränsat till online inköpsprocessen, som accepterats och bekräftats via e-post (eller leverans av varor) av Säljaren är bindande i enlighet med villkoren.

3. Det är Köparens skyldighet att se till att alla uppgifter i beställningen och Köparens egen information är korrekt. Alla kostnader inblandade för korrigering av sådana misstag kommer Köparen stå för.

4. Säljaren har rätt, oavsett anledning, att inte acceptera Köparens beställning och därmed bryta det bindande avtalet. Köparen kommer meddelas så snart som möjligt. Alla betalningar som redan gjorts av köparen vid den tidpunkten kommer att återbetalas så snart som möjligt, dock senast 30 dagar efter beställningen.

5. Vid skrivfel eller försummelse i något försäljningsmaterial, offert, prislista, godkännande av erbjudande, faktura eller annat dokument eller information som utfärdats av Säljaren och ska korrigeras och befriar Säljaren från ansvar.

Försäljningsvillkor

1. Säljaren kommer att informera köparen om mottagandet av beställningen. Detta är bindande först efter att köparen fått orderbekräftelse från säljaren.

2. Den handlingen kommer att ge specifika detaljer om köparens beställning inklusive produktbeskrivning och leveranskostader.

3. Eventuella fotografier eller tryckta material är endast avsett som riktlinje. Det kan finnas vissa föremål på produkternas fotografier som inte är del i produktionen och ingår inte i produktionsbeskrivningen och är inte en del av beställningen, (som t ex sängbord, lampor och överkast).

4. Beskrivningen av varorna kommer att anges i e-postbekräftelsen och och det är köparens ansvar att kontrollera om varorna är de samma som köparen beställt.

5. Bilder och måttangivelser: Skillnader mellan de levererade produkterna och de produkter som erbjuds på vår webbplats kan inte undvikas, trots all omsorg. Naturliga eller tekniska omständigheter kan spela en roll i detta. Sådana skillnader kan inte anses vara felaktiga om avvikelserna är rimliga för dig och med hänsyn till våra intressen.
- Även om vi alltid strävar efter att ge en verklighetstrogen representation av färgerna, kan färgskillnader uppstå på grund av egenskaperna eller inställningarna på din bildskärm eller skärm, eller under fotograferingen. Avvikelser i struktur och färg jämfört med de produkter som presenteras på vår websida är inte defekter när materialen som används är de som nämns (trä, fanér, natursten, läder, textiler) och är normala.
- Mått som vikt, längd och volym är vägledande. Avvikelser kan förekomma i den mån de är sedvanliga.

6. Varor kommer att skickas så snart de är tillgängliga. Beställningen kan skickas i delar beroende på tillgänglighet i lager.

7. My-furniture kan inte reservera varor i lager eller hålla varor lager om om inte detta har avtalats separat och lagringskostnader är betalda. Om varorna förvaras är avgiften 5 % av det totala orderbeloppet per månad. Om en reserverad beställning annulleras, kommer eventuell återbetalning att vara minus eventuella kostnader som redan ådragits säljaren. Varor i lager kan inte avbokas efter 30 dagar.

8. Skräddarsydda varor kan inte returneras på grund av åsiktsändring, gratis prover av våra tyger finns tillgängliga på begäran och rekommenderas.

Ansvarsbegränsning

1. Living Online Limited’s totala ansvar när det gäller genomförandet av detta avtal skall begränsas till värdet av de sålda varorna.

2.www.My-Furniture.com Limited ska inte vara ansvariga för några direkt, indirekta förluster eller följdskador,  kostnader eller ådra sig utgifter eller någon följdkompensation som följd av prestation/eller icke genomförande av detta kontrakt.

3. Inget i dessa regler och villkor utesluter eller begränsar ansvar vid dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet, uppsåtlig felaktig framställning eller annat ansvar som inte annars kan begränsas eller uteslutas enligt tillämpadlag.

4. Ingen part ska hållas ansvariga för eventuella förseningar eller misslyckande att utföra sina uppgifter om förseningen eller misslyckandet beror på händelser eller omständigheter utanför dess rimliga kontroll.

5. Alla avtal regleras av engelsk lag.

6. Alla beställningar från Köparen och som har accepterats av Living Online Limited är föremål för följande regler och villkor om inte annat anges skriftligen av en överordnad på www.My-Furniture.com Limited.

7. En bekräftelse på din beställning skickas automatiskt via e-post och om du inte meddelas om motsatsen inom 24 timmar så anses beställningen godkänd av www.My-Furniture.com Limited.

8. Living Online Limited förbehåller sig rätten att neka alla beställningar som är föremål för ett fel på webbplatsen och kommer i detta fall att återbetala köparen i sin helhet.

Pris och betalning

1. Förutom de skäl som anges nedan kommer det publicerade priset för produkterna att vara det som annonserades vid tidpunkten för beställningen. I händelse av en ökning för säljaren av råmaterial, arbetskraft, omkostnader eller någon ökning av skatter eller tullar eller någon variation i växelkurs, kan säljaren höja det pris som ska betalas enligt avtalet efter skriftligt meddelande. Om detta meddelande ges till Köparen efter beställningen har Köparen rätt att avbryta beställningen och få en återbetalning. Meddelande om hävning ska vara säljaren tillhanda skriftligen inom 14 dagar från det att prishöjningen har levererats till Köparen.

2. Betalning skall erläggas vid tidpunkten för beställningen.

3. I händelse av att betalning inte har mottagits och en order har bekräftas, skall ränta på förfallna fakturor periodiseras på en daglig basis på 2 % över HSBC’s basränta.

4. MY-Furniture erbjuder följande betalningsmetoder: Kredit- eller betalkort, PayPal, Klarna och banköverföring. Alla utom den sista också genom webbplatsen, medan banköverföringen endast med den "manuella" metoden. www.my-furniture.com Limited förbehåller sig rätten att utesluta individuella betalningsmetoder och att hänvisa till övriga betalningsmetoder.

5. Vi accepterar olika kreditkort, t.ex. Visa och Mastercard. MY-Furniture kommer att debitera fakturabeloppet på köparens kreditkort direkt efter mottagandet av beställningen.

6. Leverans sker inte förrän hela beloppet för beställningen har betalats och betalningen är slutförd.

7. Brexit-uppdatering: WWW.MY-FURNITURE.COM tar på sig alla kostnader och skyldigheter relaterade till tullklarering av köparens beställning till Sverige och Danmark.  Inga ytterligare avgifter kommer att debiteras.

Leverans och Leveranstider

1. För varje produkt anger vi leveransvillkoren och leveranstiden på respektive produktsida.

2. Leverans sker endast till den adress som angavs vid beställningen.

3. Leverans kommer att ske av säljaren eller ett ombud utsedd av säljaren.

4. Säljaren och deras ombud kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att uppfylla det avtalade datumet för leverans, om detta inte är möjligt kommer säljaren inte att hållas ansvarig.

5. När datum och tid har avtalats och köparen inte är närvarande, har säljaren rätt att ta ut en extra avgift för ett nytt leveransdatum.

6. Leveranstider och kostnader beräknas endast som riktlinjer och kommer att bekräftas innan leverans. Leverans till vissa områden kan ta längre tid beroende på transportlogistik.

7. Vi levererar till hela Sveriges fastland och Danmark med vår standardleveranskostnader. Säljaren förbehåller sig dock rätten att ta ut en extra avgift för vissa områden. Vi kan även leverera till en bestämd plats/hamn för standardleveransavgiften och vidare står köparen för fraktansvaret och eventuella avgifter. Vidarefrakt är Köparens ansvar.

8. Säljaren och dess agenter har inte möjlighet att lagra varor.. Leverans ska ordnas inom 5 dagar efter det att varorna är tillgängliga för leverans. Vid förseningar förbehåller sig säljaren rätten att ta ut ytterligare lagringskostnader.

9. Om säljaren av någon orsak misslyckats med att leverera inom 60 dagar förbehåller sig köparen rätten att häva avtalet utan påföljd.

10. Vissa av våra produkter kräver montering (oftast enkelt) och det är köparens ansvar att montera de köpta varorna.

11. Leverans sker officiellt till ytterdörren men kan levereras till önskat rum om föraren bedömmer så och endast om det finns utrymme. Av säkerhets- och hygienskäl då våra leverantörer inte kan ta av sig skorna ber vi er se till att skydda golv och övriga ytor.

12. All leverans måste måste signeras vid leverans. Så fort varorna har betalats i sin helhet blir de köparens egendom.

13. I händelse av överbetalning av kunden kommer My-Furniture endast att återbetala det överbetalda beloppet och My-Furniture kan inte hållas ansvarig för eventuella bankräntor eller kostnader som uppstår.

14. Kortbetalningar per telefon kan endast levereras till kortets registrerade adress. Beställningar som betalas med PayPal kan endast levereras till den adress som bekräftats på PayPal. Ytterligare dokumentation kan krävas för att säkerställa kortbetalningarnas integritet och för att skydda kortinnehavaren.

Annullering och Returer

1. Köparen har laglig rätt att ändra uppfattning och säga upp avtalet. Ångerfristen är perioden mellan beställningen och 14 dagar efter mottagandet av varan. Skriftligt meddelande måste lämnas till säljaren inom denna tid annars accepteras inte hävning. Om Köparen har tagit varan i besittning är det Köparens ansvar att säkerställa att produkterna inte skadas.

2.  Om köparen beslutar sig för att häva avtalet, kommer vi att återbetala det använda beloppet minus kostnaden för att returnera varorna från den ursprungliga leveransadressen till vårt lager.  Varorna ska vara oanvända och i originalförpackning. Om varorna inte returneras i korrekt förpackning vid hämtningstillfället kommer de inte att hämtas ut och Säljaren förbehåller sig rätten att ta ut en extra avgift för att täcka kostnaderna för det andra hämtningsförsöket. Dessa kostnader kommer att dras av från det belopp som ska återbetalas.

3. På grund av den intima naturen av sängar, madrasser, kuddar, madrassskydd, täcken, linne mm är dessa föremål undantagna från den lagstadgade 14 dagars ångerfrist enligt Konsumentavtalsreglerna 2013 efter att förpackningen borttagits. Om köparen önskar prova en madrass, rekommenderar säljaren starkt att köparen lämnar plastskyddet på.

4. När kunden signerar för varorna vid leverans blir de ansvariga för varorna tills de återgår till My-Furniture.com eller ett fraktbolag utsett av My-Furniture.

5. Retur av "Inte beställd" produkt. Köparen ska inom 14 dagar efter leveransdatum meddela Säljaren att Köparen har mottagit en felaktig beställning. Eftersom köparen är i besittning av varorna kommer allt ansvar för eventuella skador att ligga på köparen. Hämtning av varorna kommer att ordnas så snart som möjligt. Köparen kommer att få full återbetalning inklusive leveranskostnader inom 30 dagar om möjligt tidigare.

6. Om leveransen av varorna misslyckas vid dörren på grund av att varan inte kan passera genom dörrar, trappor eller korridorer eller för att kunden ändrar sig kan leveranskostnader dras av från det belopp som ska återbetalas. Det är köparens ansvar att ta mått och se till att varorna passar innan leveransteamet anländer.

7. Om kunden har bokat tid med budet för leverans eller hämtning och ingen är hemma för att ta emot eller överlämna leveransen vid överenskommen tidpunkt kommer ett belopp att dras från återbetalningen.

8. Om beställningen avbryts efter det att varorna har skickats, tillkommer en avgift motsvarande 10% av beställningen att debiteras för att täcka säljarens kostnader  och kostnader för återlagring.

Generellt

1. Ingen part ska hållas ansvarig för eventuella förseningar eller misslyckande att fullgöra något av sina skyldigheter om förseningen eller misslyckandet beror på händelser eller omständigheter utanför deras rimliga kontroll, Dessa orsaker inkluderar strejker, lockout, olyckor, krig, brand, pandemi, strömavbrott vid säljarens lokaler eller leverantörens produktionsanläggning, maskinfel eller brist eller otillgänlighet av råvaror från den naturliga försäljningskällan, nya import- eller exportföreskrifter eller embargon inklusive fel hos säljarens leverantörer att erhålla nödvändiga tillstånd och licenser eller andra tillstånd för export). Parterna skall då ha rätt till en rimlig förlängning av sina skyldigheter.

2. Förutsatt att om någon av ovanstående händelser varar längre än 30 dagar har köparen rätt att säga upp köpeavtalet. Detta ska ske skriftligt.

3. Alla meddelanden eller meddelanden som krävs eller tillåts av endera parten, med förbehåll för de villkor som anges ovan, måste vara skriftliga och adresserade till säljaren eller köparen.

4. Om säljaren inte upprätthåller eller gör gällande sina rättigheter enligt avtalet eller endast delvis skall inte tolkas som ett avstående av någon av sina rättigheter enligt avtalet.

5. Vid köp av en sängram av trä eller metall är säljaren inte skyldig att återbetala skadade delar om sängramen är felaktigt monterad eller används felaktigt. Alla metall- och träramar som används på laminat- eller trägolv måste ha möbeltassar/halkskydd under mittbenen och de måste stå upprätt annars kommer sängen att falla ihop. När sängen väl är monterad så bör den inte skjutas/ dras med madrassen placerad på, eftersom det kommer att orsaka övertryck på det centrala stödet och orsaka att sängen faller ihop.

Integritetspolicy

Säljaren kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att hålla detaljerna i Köparens beställning och betalning säkra, men såvida inte Säljaren är vårdslös ska säljaren inte hållas ansvarig för obehörig åtkomst till information som tillhandahålls av köparen.

www.My-Furniture.com Limited Registered in England and Wales: Company Registration no. 6962562

Registered Office: www.My-Furniture.com Limited, Unit 1 Mark Street Sandiacre, Nottinghamshire NG10 5AD

För ditt skydd, för att säkerställa att ditt kredit- eller betalkort inte utsatts för bedrägeri, kommer vi att bekräfta ditt namn, din adress och annan personlig information som du tillhandahållit under beställningsprocessen mot lämpliga tredjepartsdatabaser.

Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att sådana kontroller görs. När dessa kontroller utförs kan personlig information som du tillhandahåller lämnas ut till en registrerad kreditupplysningsbyrå som kan föra register över denna information. Du kan vara säker på att detta endast görs för att bekräfta din identitet. Ingen kreditprövning görs och din kreditvärdighet påverkas inte.

All information som du tillhandahåller kommer att behandlas säkert och strikt i enlighet med Personuppgiftslagen/Data Protection Act 1998.

Klarna

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, erbjuder vi våra kunder flera betalningsalternativ.

- Betala senare

- Dela upp

Betalning ska göras till Klarna. Mer information och Klarnas användarvillkor finns här. Allmän information om Klarna hittar du här. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslag och i enlighet med informationen i Klarnas  integritetspolicy.

Vår webbplats använder cookies för att hantera prestanda, annonsera och ge den bästa shoppingupplevelsen. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies. För att ta reda på mer om vår cookiepolicy och hur du inaktiverar dem, klicka här.